مراسم افتتاح پروژه طرح ریزی فرآیندهای کاری - اردیبهشت 97(شرکت مدیریت شبکه برق ایران)