طی مراسمی با حضور مهندس تیموری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و باحضور مدیران مناطق، امور و دفاتر شرکت از اعضای کمیته اجرایی بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق قدردانی شد.