شروع لایبروبی دیواره کانال وروردی اب از کلر زنی به کنداسور واحد یک توسط پرسنل خدمات صنعتی نیروگاه بندرعباس