سد امیرکبیر (کرج) از دریچه لنز در آخرین روزهای منتهی به تابستان(روابط عمومی آب منطقه‌ای استان تهران)