سخن‌رانی مدیرعامل آبفای استان تهران در سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری با رویکرد زیرساخت‌ها، خدمات و توسعه پایدار شهری