سخنرانی مهندس عبدالله فاضلی دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در خصوص اقدامات انجام شده در طرح احیا -روز ملی آب اتاق بازرگانی