راه اندازی واحد 5 نیروگاه شهید محمد منتظری پس از یک دوره تعمیرات اساسی