ديدار نوروزي وزير نيرو و مديران ارشد صنعت آب و برق با ديگر همكاران در اولين روز كاري در سال جديد در سالن اجتماعات وزارت نيرو