حضور کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا در راهپیمایی با شکوه 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی