تقدیر مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور از تیم مدیریتی منسجم در انتقال و توزیع آب شرب و بهداشت شهروندان استان اصفهان

barghab2 Tue, 07/26/2016 - 20:24
تقدیر مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور از تیم مدیریتی منسجم در انتقال و توزیع آب شرب و بهداشت شهروندان استان اصفهان