تقدیر از کارکنان برتر در حوزه ی سلامت اداری آبفای کاشان