تصویر پانوراما از سد گاوشان ,سد دردست احداث امیرآباد, رمشت وسد سورال در استان کردستان(شرکت آب منطقه ای کردستان)