تبریک روز خبرنگار(روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان)