به همت انجمن احياء آب كاشان بزرگ ؛ نشست مديران حوزه آب كاشان با متوليان تدوين سند تدبير آب مشهد برگزار گرديد.