بهره برداري از 765 ميليارد ريال پروژه هاي شركت برق منطقه اي باختر در استان لرستان با حضور وزير نيرو