برگزاری کارگروه تخصصی مدیریت بحران استان اصفهان در آبفا‎