برگزاری پانزدهمین همایش سالانه ایمنی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی ، با شعار "استرس محیط کار، چالش همگانی "