برگزاری جلسه معارفه و ادای سوگند کارکنان جدید الاستخدام آبفای کاشان