بازدید کارکنان کادر پادگان شهدای ارتش ستاد آجا از نیروگاه