بازدید،افتتاحیه و بهره برداری ها با حضور وزیر نیرو در کرمانشاه