افتتاح طرح داناب و آموزش همزمان 500 مدیر مدرسه دراستان مرکزی برای آموزش 60 هزار دانش آموز