ارتباط با ما

Printer-friendly version

تلفن تماس  : 44027494 - 44020641

فاکس : 89772423

 

آدرس ایمیل : barghab.iran@gmail.com

                 info@barghab.ir

 

مدیرمسئول : مسعود نیکومنش

                 09192101059

                 nikoomaneshmasood@yahoo.com

مدیراجرایی و بازرگانی : سمیه رضاخانی

سردبیر : محسن فاتحی

بخش خبر : صفررحیمیان - زهرا قره باغی

مدیرسایت : ساناز شهرتی