ارتباط با ما

Printer-friendly version

تلفن تماس  : -44721662 - 44719920 - 44719828 - 44722050

فاکس : 89772423

 

آدرس ایمیل : barghab.iran@gmail.com

                 info@barghab.ir

 

مدیرمسئول : مسعود نیکومنش

                44746149 - 09192101059

                 nikoomaneshmasood@yahoo.com

مدیر مالی و اجرایی : سمیه رضاخانی - 44721662

سردبیر : صفر رحیمیان

مدیرسایت : ساناز شهرتی- 44752943