ارتباط با ما

Printer-friendly version

تلفن تماس  : -44721662 - 44719920 - 44719828 -  44752943

فاکس : 44719828

 

آدرس ایمیل : barghab.iran@gmail.com

                 info@barghab.ir

 

مدیرمسئول : مسعود نیکومنش

                44721662 - 09192101059

                 nikoomaneshmasood@yahoo.com

مدیر مالی و اجرایی : سمیه رضاخانی 

سردبیر : محسن فاتحی

بخش خبر : صفررحیمیان - زهرا قره باغی

مدیرسایت : ساناز شهرتی- 44752943

بخش آگهی : کیمیا رضایی