اختتامیه بررسی سنجه های فهرست بهای شبکه های توزیع کشور در یزد(شرکت توزیع نیروی برق استان یزد )