اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب پادگان امام رضا (ع) با نظارت مهندسین شرکت آب و فاضلاب مراغه