آیین اختتامیه نخستین دوره آموزشی روزنامه نگاری آب در آب منطقه ای اصفهان