آبگیر بزرگ در فضای اداری، الهام از چاه های سنتی هند