آئین کلنگ زنی پروژه تصفیه خانه تکمیلی نیروگاه شهید محمد منتظری به دست استاندار محترم استان اصفهان جهت استفاده صنعتی از پساب شاهین شهر