اخبار مزایده و مناقصات

انجام خدمات وظایف نگهبانی وحفاظت ازکلیه ساختمانهای اداری...

شماره مناقصه ح99/5/م2
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی دو مرحله ای
منابع مالي جاری
مدت انجام کار يا تحويل کالا 12 ماه
مبلغ تضمين 1,068,780,585
تضمين شرکت در مناقصه

قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیردیماندی و دیماندی ...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
99/1944/503 قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیردیماندی و دیماندی ( آمپری و کیلوواتی ) در حوزه تحت بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق تبریز براساس شرح خدمات و اسکوپ کاری پیوست اسناد مناقصه یک مرحله ای 1399/02/30 1399/02/30 1399/02/30 1399/02/30

فروش کالاهای اسقاط ...

عنوان مناقصه آگهي در محدوده منتشر کننده تاريخ انتشار آخرين مهلت
فروش کالاهای اسقاط -991030071 ستاد راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1399/3/7 1399/3/13

حفاری و بتن ریزی مناطق 2 و 3

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
99-170/06 حفاری و بتن ریزی مناطق 2 و 3 شرکت توزیع نیروی برق استان قم مناقصه 1399/02/14 1399/05/31 1399/02/20 1399/02/31 مشاهده اطلاعات کامل
99-170/05

واگذاري عمليات تست و بازرسي انشعاب مشتركين عادي

عنوان: مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاري عمليات تست و بازرسي انشعاب مشتركين عادي امورهاي توزيع برق يك و سه رشت و رودبار(بلوك 1) به شماره 12-99  جديد!

  

خرید کالا و تجهیزات،نوسازی،انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق...

  خرید کالا و تجهیزات،نوسازی،انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت گذر از پیک و تامین برق متقاضیان فاقد شبکه حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شماره تجدید 32-99 و 43-99
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی  
نام روزنامه منتشرکننده آگهی  

تجدید مناقصه برونسپاری دستمزد نصب و سرویس انشعاب و وصول مطالبات

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ سپرده

شركت در مناقصه (ريال)

1

Pages