دستمزد احداث ، اصلاح ، جابجايي ، برکناري شبکه مرتبط با روستاي صلوات آباد - سنندج

Printer-friendly version
Saturday, October 29, 2016
شرکت توزیع برق استان کردستان

دستمزد احداث ، اصلاح ، جابجايي ، برکناري شبکه مرتبط با روستاي صلوات آباد - سنندج

شماره مشخصه

95-2-28

دسته ها: معاملاتاستعلاماستعلام خدمت

تاریخ شروع خرید 1395/08/03 ---- تاریخ پایان خرید 1395/08/08