عملیات ساختمانی و تجهیزات الکترو مکانیکال ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سقز

Printer-friendly version
Saturday, October 22, 2016
شرکت آب وفاضلاب شهری استان کردستان

عملیات ساختمانی و تجهیزات الکترو مکانیکال ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سقز

مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵ (۳ روز دیگر)، 

 

 

      آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران

 

ردیف

کد مناقصه

نام پروژه

برآ ورد تقریبی

(ریال)

محل اجرا

محل تامین اعتبار

مبلغ  و نوع تضمین شرکت درمناقصه

واجدین شرکت در مناقصه

مبلغ (ریال)

انواع

 

۱

۴۲-۹۵

عملیات ساختمانی  وتجهیزات الکترو مکانیکال ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سقز

۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

(یکصد و سی و یک میلیارد ریال)

سقز

طرح های عمرانی

۳۸۲۰۰۰۰۰۰۰

 

(سه میلیارد و هشتصد و  بیست میلیون ریال)

۱-ضمانت نامه بانکی

۲- سپرده نقدی

۳-اوراق مشارکت

شرکتهای تعیین صلاحیت شده در رشته آب با حداقل پایه ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت آب وفاضلاب شهری استان کردستان در نظر دارد یک پروژه ذیل الذکر را پس از ارزیابی کیفی از طریق مناقصه عمومی  دو مرحله ای به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

 از شرکتهای واجد صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت ،تکمیل وعودت اسناد ارزیابی کیفی به شرح زیر اقدام نمایند :

-                               مهلت دریافت، تکمیل و عودت اسناد ارزیابی کیفی به امور قراردادها: ۱۴ روز پس از نشر فراخوان

-  فرمهای ارزیابی کیفی متقاضیان یا ازطریق سایت شرکت تحت عنوان www.abfa-kurdistan.ir  بخش مناقصات و مزایدات یا به صورت حضوری با مراجعه به امور قراردادهای شرکت دریافت وپس ازمطالعه و بررسی وتکمیل به همراه سایر مدارک تا قبل از اتمام مهلت مقرر تحویل گردد.

 محل دریافت وعودت اسناد ارزیابی:سنندج بلوار شبلی، پایین تر از میدان امام شافعی شرکت آب و فاضلاب شهری                     کردستان-  امور قراردادها – تلفکس : ۳۳۲۸۰۷۳۲ -۰۸۷