انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 

Printer-friendly version
Saturday, October 22, 2016
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

جوزه فعالیت فراخوان: 
نوع فراخوان: 4 
نوع برگزاری: 1 
موضوع: انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان 
محدوده اجرای کار: 
نام روزنامه هاي منتشر کننده آگهی: 
برآورد اولیه: 19.855.530.004 ریال 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده: 992.777.000 ریال 
مهلت دریافت اسناد: 
مهلت ارسال پیشنهاد: 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 
شرایط دریافت اسناد: 
محل تحویل پاکت ها: 
حداقل مدارک لازم جهت شرکت : 
توضیحات:

آگهی مناقصه شماره 23/الف/7-95 م

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان را با برآورد 19.855.530.004 ریال از محل اعتبارات داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی کیفی) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای مجوز اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 95.7.28 به دفتر قراردادهای شرکت واقع در کرمان- بلوار 22 بهمن مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 992.777.000 ریال می باشد که بایستی بر اساس شرایط اسناد به کارفرما ارائه گردد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه تا ساعت 14مورخ 95.8.8

زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب مناقصه ساعت 9:30 مورخ 95.8.8 میباشد.

زمانبازگشایی پاکتهای ج (پیشنهاد قیمت) بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی کیفی