پروژه اجرای 700 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در سطح شهر کهنوج 

Printer-friendly version
Saturday, October 22, 2016
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

جوزه فعالیت فراخوان: 
نوع فراخوان: 4 
نوع برگزاری: 1 
موضوع: پروژه اجرای 700 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در سطح شهر کهنوج 
محدوده اجرای کار: 
نام روزنامه هاي منتشر کننده آگهی: 
برآورد اولیه: 3.581.910.550 ریال 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده: 179.500.000 ریال 
مهلت دریافت اسناد: 
مهلت ارسال پیشنهاد: 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 
شرایط دریافت اسناد: 
محل تحویل پاکت ها: 
حداقل مدارک لازم جهت شرکت : 
توضیحات:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 24/ب/7-95 م

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد پروژه اجرای 700 فقره انشعاب خانگی فاضلاب در سطح شهر کهنوج را با برآورد 3.581.910.550 ریال از محل اعتبارات داخلی و بر اساس فهارس بهای شبکه فاضلاب سال 95 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته آب می باشند و گواهی صلاحیت ایمنی اداره کار را دارا باشند، دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری 95.7.29 جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر امور قراردادهای شرکت آبفا کرمان واقع ر بلوار 22 بهمن بلوار ساوه مراجعه نمایند.

-مبلغ ضمانتنامه شرکت درفرآیند اجرای کار: 179.500.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت آبفا کرمان

-آخرین مهلت تسلیمپاکتهای مناقصه به دبیرخانه شرکت:ساعت 14 مورخ 95.8.10

-تاریخ افتتاح پاکتهای الف وب و ج : ساعت 9:30 مورخ 95.8.11