خرید کالا و تجهیزات،نوسازی،انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق...

Printer-friendly version
Wednesday, May 20, 2020
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
  خرید کالا و تجهیزات،نوسازی،انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت گذر از پیک و تامین برق متقاضیان فاقد شبکه حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شماره تجدید 32-99 و 43-99
نوع مناقصه/مزایده مناقصه
نوع برگزاری یک مرحله ای
برآورد مالی  
نام روزنامه منتشرکننده آگهی  
تاریخ درج آگهی در روزنامه 1399/03/03
تاریخ انقضاء 1399/03/11
مهلت دریافت اسناد 1399/03/11
مهلت ارسال پيشنهادات 1399/03/24
تاريخ اعتبار اسناد 1399/03/24
تاريخ بازگشايي پاکات 1399/03/24
محل دريافت اسناد کرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003
توضیحات پیوست
وضعیت عادی
نوع انتشار منتشر شده
منقضی شده  
پیوست ها

-فراخوان مناقصه -اصلاح شده.pdf