احداث ساختمان اداري توزیع نیروي برق محمدشهر

Printer-friendly version
Wednesday, May 20, 2020
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

شماره مناقصه  

           موضوع مناقصه               مهلت فروش اسناد 
 شروع   خاتمه 
990010 احداث ساختمان اداري توزیع نیروي برق محمدشهر (از صفر تا سفت کاري) 99/2/31 99/3/10