#صنعت_ برق_ همیشه_ بیدار

Printer-friendly version
Thursday, April 2, 2020

در کنار پزشکان و پرستاران، کسانی هم هستند، هیچگاه دیده نمی شوند
بیائید قدرهمه کسانی را که برای روشن ماندن چراغ بیمارستان ها و خانه هایمان تلاش می کنند، بدانیم

News Category: