اینفوگرافیک/ تداوم طرح‌های برق‌رسانی به مناطق محروم کشور;نگاهی به امار ۴دهه برق‌رسانی‌به روستاهای‌کشور